Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

JAgnaSta
7822 72de

June 11 2015

JAgnaSta
9832 a508
Reposted fromrol rol vialexxie lexxie
JAgnaSta

Mogę być aż za dobra w byciu samotnym.

— Grey's Anatomy
Reposted fromkarna karna vianebthat nebthat
JAgnaSta
5541 34c9 500
Reposted fromnebthat nebthat
JAgnaSta
3781 e2d2
Reposted fromdie-antwoord die-antwoord
JAgnaSta

"Jeśli wciąż nie spotkałaś mężczyzny, u boku którego chciałabyś się zestarzeć, nie przejmuj się. Bez mężczyzny też się zestarzejesz. Może tylko później. ”

M. Czubaszek

June 08 2015

JAgnaSta
JAgnaSta
1225 e657
Reposted fromavooid avooid viasamozatrucie samozatrucie
JAgnaSta
JAgnaSta
4739 9b2b 500
Reposted fromrol rol viaRecklessKid RecklessKid
JAgnaSta
JAgnaSta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl